1991 WALLYN Murielle
2015 WANECQ Camille
2009 WANG Lang
2002 WANG Wei
2007 WANG Yu-Hui
1996 WARGAFTIG Charles
2001 WARGNY-ZUCCONI Laure
1995 WARNIER DE WAILLY Eléonor
1990 WATTINNE Stéphanie
2009 WINDING Julia
2007 WOO Joung Hwa
2007 WORMSER Laure
2015 WU Wei